ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ

за обработване на лични данни на основание чл. 6, пар. 1 (а) от ОРЗД1

С настоящото потвърждавам, че съм информиран за следното:

 1. Администратор на лични данни
  Администраторът на лични данни, който възнамерява да обработва личните ми данни, както са предоставени от мен по-долу, за целите, посочени в тази декларация-съгласие, е ЛИДЕА САС, опростено акционерно дружество, надлежно учредено и действащо съгласно законодателството на Франция, със седалище и адрес на управление: Авеню Гастон Фебюс, 64230 Лескар, Франция, и вписано в търговския регистър на град По под № 423 296 250 (“Лидеа” или “Дружество”).
 2. Цели на обработването
  Целите, за които ще бъдат обработвани личните ми данни, са организиране и администриране на активности, свързани с директен маркетинг, включително регулярни съобщения за нови продукти и промоционални активности, услуги и събития на Дружеството.
 3. Правно основание за обработването
  Личните ми данни ще бъдат обработвани на основание съгласието ми.
 4. Категории получатели
  С оглед провеждането на активности, свързани с директен маркетинг, Лидеа си сътрудничи с други дружества от същата корпоративна група, включително ЛИДЕА ЕООД, ЕИК 200690806, както и използва услуги, предоставяни от други дружества, рекламни агенции и доставчици на логистични услуги, с които Лидеа има договорни отношения. Личните ми данни могат да бъдат предавани в рамките на корпоративната група на Дружеството и на такива други дружества, с които Лидеа има договорни отношения, за целите на провеждането на активности, свързани с директен маркетинг.
  Известието за поверителност, публикувано на сайта на ЛИДЕА СЕМЕНА ЕООД, може да бъде намерено тук.
  Лидеа не възнамерява да предава личните ми данни извън ЕС/ЕИП.
 5. Срок на съхранение на личните данни
  Личните ми данни ще бъдат съхранявани и обработвани за целите на директния маркетинг, докато не оттегля съгласието си за това. В такъв случай, личните ми данни няма повече да бъдат обработвани за цели, свързани с директен маркетинг, но Лидеа ще запази лични данни, за да осигури, че ще уважи предпочитанието ми да не участвам в активностите на Дружеството, свързани с директен маркетинг.
 6. Моите права
  Имам право да оттегля съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни, основано на съгласието ми преди оттеглянето му.

Имам също следните права във връзка с личните ми данни, които ще бъдат обработвани от Лидеа за целите на директния маркетинг:

 • право на достъп до личните ми данни, което ми дава възможност да получа от Лидеа потвърждение дали лични данни, отнасящи се до мен, се обработват, и ако това е така – на достъп до такива лични данни и на информацията във връзка с обработването; Лидеа ще ми предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване;
 • право на коригиране на личните ми данни, ако са неточни, и право непълни лични данни да бъдат попълнени;
 • право на изтриване на личните ми данни, ако повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; или ако оттегля съгласието си, освен ако Лидеа има друго правно основание за обработване; или личните ми данни са били обработвани незаконосъобразно; или трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Дружеството; може обаче да има причини, които осуетяват незабавното изтриване на данните ми, като например законово задължение за съхранение, висящи съдебни производства и др.;
 • право на ограничаване на обработването на личните ми данни, ако оспоря точността им, за срок, който позволява на Лидеа да провери точността на данните; или ако обработването е неправомерно, но не желая личните ми данни да бъдат изтрити, а поискам вместо това ограничаване на обработването им; или ако Лидеа не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но аз ги изисквам за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на личните ми данни, което ми дава възможност да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на Лидеа, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискам от Лидеа и това е технически осъществимо, Лидеа може директно да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от мен;
 • право да подам жалба до надзорен орган, ако считам, че обработването на лични данни, отнасящи се до мен, нарушава приложимото законодателство; компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни със следните детайли за контакт: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, и-мейл адрес: kzld@cpdp.bg

Мога да упражня всяко от правата си, посочени по-горе, с изключение на последното, като направя искане за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за мен:

 1. по електронен път на следния и-мейл адрес: promobg@freshseeds.eu
 2. по пощата на следния адрес:

ЛИДЕА ЕООД
1407 София; бул. "Никола Й. Вапцаров" 53В, етаж 3, офис 6
тел./факс: +359 2 868 34 16

Въз основа на горното, с настоящото давам съгласието си да получавам:

SMS комуникация за продукти, дейности, услуги и събития, чрез следния телефонен номер: ................

телефонна комуникация за продукти, дейности, услуги и събития, чрез следния телефонен номер: ................

и-мейл комуникация за продукти, дейности, услуги и събития, чрез следния и-мейл адрес: ................

комуникация по пощата/чрез куриер за продукти, дейности, услуги и събития, чрез следния адрес: ................